Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  Nr 2 (POW) jest jednostką budżetową działającą jako jednostka organizacyjna miasta Dąbrowa Górnicza.

POW jest placówką typu socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przedmiotem działalności POW jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, a także przygotowanie ich do samodzielnego życia w przypadku braku możliwości powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Podstawowe zadania, jakie realizuje POW, to:
- zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka,
- kształtowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z osobami bliskimi oraz rówieśnikami i dorosłymi,
- organizowanie edukacji i kształcenia na odpowiednim poziomie,
- udzielanie pomocy w zakresie wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
- organizowanie opieki zdrowotnej,
- dbanie o rozwój zainteresowań i umiejętność w zakresie wykorzystania czasu wolnego,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- umożliwianie kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny.

Pliki do pobrania