Jesteś tutaj: Start / COPOW / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

STATUT CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej zwane dalej„Centrum”,  jest  jednostką  organizacyjną  Miasta  Dąbrowa  Górnicza,  nieposiadającą  osobowości  prawnej,

działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Centrum jest jednostką obsługującą w stosunku do jednostek obsługiwanych tj. placówek opiekuńczo - wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Dąbrowa Górnicza:

1)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jasnej 29/1,

2)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jasnej 29/2,

3)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ziołowej 28/1,

4)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ziołowej 28/2, zwanymi dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

§ 2. Centrum prowadzi działalność w oparciu o przepisy prawa:

1)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995,       z późn. zm.),

2)   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.   z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.),

3)   ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz. U.  z 2017 r.  poz. 2077, z późn.zm.),

4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),

5)    niniejszego Statutu,

6)    innych właściwych przepisów prawa.

§ 3. 1. Centrum nosi nazwę: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

 1. Siedziba Centrum mieści się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jasnej 29/3.
 2. Obszarem działania Centrum jest teren Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Centrum

§ 5. 1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek

opiekuńczo – wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi miasta, tj.:

1)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,

2)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,

3)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,

4)  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

2. Do zadań Centrum należy:

- prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o plany finansowe jednostek obsługiwanych,

-  prowadzenie spraw kadrowych jednostek obsługiwanych,

-  prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,

-  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku jednostek obsługiwanych,

-  udzielanie   zamówień   publicznych   bądź   zawieranie    umów   w odniesieniu   do spraw          związanych

z funkcjonowaniem jednostek obsługiwanych,

-  dokonywanie zakupów towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek obsługiwanych,

-  realizacja kontroli zarządczej w jednostkach obsługiwanych,

- zapewnienie obsługi w zakresie wsparcia  psychologicznego  i pedagogicznego  dla  dzieci  umieszczonych w jednostkach obsługiwanych,

-  obsługa prawna jednostek obsługiwanych.

Rozdział 3.

Organizacja Centrum

§ 6. 1. Pracą Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zwany dalej „Dyrektorem Centrum”.

 1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.
 2. Dyrektor Centrum:

-  ponosi odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Centrum oraz jednostek obsługiwanych,

-  sprawuje nadzór nad majątkiem Centrum oraz jednostek obsługiwanych,

- tworzy warunki do realizacji przez Centrum i jednostki obsługiwane zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planach finansowych Centrum i jednostek obsługiwanych oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 1. Dyrektor Centrum wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum oraz jednostkach obsługiwanych oraz jest ich przełożonym służbowym.
 2. Dyrektor Centrum działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum oraz jednostek obsługiwanych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
 3. Mieniem będącym w trwałym zarządzie Centrum oraz mieniem będącym w trwałym zarządzie jednostek

obsługiwanych zarządza jednoosobowo w sprawach zwykłego zarządu Dyrektor Centrum.

 1. W celu realizacji zadań statutowych Centrum i jednostek obsługiwanych Dyrektor Centrum uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum, Centrum kieruje Zastępca Dyrektora Centrum.
 3. W razie nieobecności Dyrektora Centrum i Zastępcy Dyrektora Centrum, Centrum kieruje upoważniony

przez Dyrektora Centrum pracownik.

 1. W przypadku braku obsady stanowiska Dyrektora Centrum do czasu jego zatrudnienia Centrum kieruje

Zastępca Dyrektora Centrum.

 1. W przypadku określonym w ust. 10 w razie nieobecności Zastępcy Dyrektora Centrum, Centrum kieruje upoważniony przez niego pracownik.
 2. Tryb pracy Centrum oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

 

Rozdział 4.

Zasady gospodarki finansowej

§ 7. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
 2. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
 3. Centrum posiada rachunek bankowy.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Statut Centrum nadaje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Pliki do pobrania